Ciąża – wyjątkowy czas i wyjątkowe potrzeby

Ciąża – wyjątkowy czas i wyjątkowe potrzeby

14 marca 2022 0 przez Głos Szczecina

Kobiety pra­gnące powięk­szyć swoją rodzinę zaczy­nają przy­go­to­wa­nia do ciąży już na długo przed poja­wie­niem się dwóch upra­gnio­nych kre­sek na teście cią­żo­wym. Przyj­mo­wa­nie odpo­wied­nich wita­min oraz mine­ra­łów, a także odpo­wied­nia dieta przy­go­to­wują orga­nizm na praw­do­po­dob­nie jedno z bardziej wymagających zada­ń, z jakim przyj­dzie mu się zmie­rzyć w niedalekiej przyszłości.

Ciąża i suplementy

Wiele przy­szłych mam z zapa­łem wer­tuje kolejne strony w prze­glą­darce, w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji jakie witaminy dostarczać swo­jemu orga­nizmowi. Chcą nie tylko dostar­czyć cen­nych skład­ni­ków swo­jemu przy­szłemu dziecku, ale także swo­jemu orga­nizmowi, by stwo­rzyć jak naj­bar­dziej opty­malne warunki do roz­woju płodu. Zdrowy i silny orga­nizm ma więk­sze szanse na zapłod­nie­nie oraz utrzy­ma­nie i dono­sze­nie ciąży. Ważne jest to szcze­gól­nie w dzi­siej­szych cza­sach, gdzie mamy coraz mniej czasu na zadba­nie o swoje zdro­wie. Cią­gły stres, szybki tryb życia i sie­dząca praca przed biur­kiem to kilka z wielu przy­kła­dów zanie­dbań w tej sfe­rze. Nic więc dziw­nego, że nawet 50% ciąż koń­czy się poro­nie­niem na wcze­snym eta­pie. Jest to liczba zatrwa­ża­jąca, ale też dająca dużo do myśle­nia. Naj­bar­dziej klu­czo­wym momen­tem jest ten przed zbli­że­niem oraz trzy pierw­sze mie­siące pło­dowe. To one w dużej mie­rze deter­mi­nują, czy ciąża zakoń­czy się szczę­śli­wie, czy też nie. Nie od dziś wia­domo, że abso­lut­nie klu­czo­wym skład­ni­kiem, który matka powinna przyj­mo­wać już na długo przed poja­wie­niem się zarodka jest kwas foliowy. Kwas ten jest syn­te­tyczną formą folianu, który bie­rze udział w wielu waż­nych czyn­no­ściach naszego orga­nizmu. W trak­cie zapłod­nie­nia orga­nizm kobiety wyko­rzy­stuje go do budo­wa­nia DNA zarodka, two­rze­nia czer­wo­nych krwi­nek oraz wielu czyn­no­ści naszych komó­rek, takich jak ich podział oraz do reak­cji w nich zacho­dzą­cych. Nie­do­bór tej formy wita­miny naj­czę­ściej skut­kuje wystą­pie­niem wielu wad roz­wo­jo­wych u nowo­na­ro­dzo­nego dziecka, wli­cza­jąc w to sze­reg groź­nych nowo­two­rów oraz poważne cho­roby serca. Kwas foliowy jest skład­ni­kiem goto­wych mie­sza­nek suple­men­tów dla kobiet dostęp­nych na rynku pod wie­loma nazwami, ale także można go zna­leźć osobno w postaci table­tek. Jeśli kobieta przyj­muje mie­szankę suple­men­tów zawie­ra­ją­cych kwas foliowy, nie ma już potrzeby zaży­wa­nia go osobno. Warto też dostar­czać w ciąży wita­miny C, D oraz B6. Dzięki nim wzmoc­nimy orga­nizm, który będzie mniej nara­żony na infek­cje szcze­gól­nie nie­bez­pieczne w pierw­szym try­me­strze ciąży. Nie tylko są one zagro­że­niem dla roz­wi­ja­ją­cego się zarodka, ale w dal­szych eta­pach ciąży są one po pro­stu mało kom­for­towe dla samej cię­żar­nej, któ­rej samo­po­czu­cie już i tak zna­cząco osła­bło z powodu wielu dole­gli­wo­ści cią­żo­wych. Cię­żarna nie może korzy­stać z więk­szo­ści leków prze­ciw­bó­lo­wych oraz prze­ciw­go­rącz­ko­wych. Jedy­nym dopusz­czal­nym środ­kiem jest para­ce­ta­mol, jed­nak w nie­wiel­kich ilo­ściach, które nie­ko­niecz­nie przy­niosą ulgę w bólu. Wita­mina D pomaga rów­nież zmniej­szyć ryzyko nie­bez­piecznej dla cię­żar­nej cukrzycy cią­żo­wej, któ­rej następ­stwem jest koniecz­ność sto­so­wa­nia ści­słej diety oraz stały nad­zór leka­rza pro­wa­dzą­cego. Ponadto pomaga utrzy­mać pra­wi­dłowe ciśnie­nie krwi, które bar­dzo czę­sto nawet w prawidłowych cią­żach gwał­tow­nie wzra­sta, dla­tego też osoby cier­piące na nadciśnie­nie na co dzień powinny w szcze­gól­no­ści zadbać o pra­wi­dłowy jej poziom.

Jaka dieta w ciąży?

Suple­menty nie są jedy­nym spo­so­bem przy­swa­ja­nia waż­nych związ­ków potrzeb­nych do roz­woju zdro­wego dziecka. Wiele ze wspo­mnia­nych wyżej skład­ni­ków możemy dostar­czyć orga­nizmowi rów­nież z pro­duk­tów, które na co dzień mijamy na skle­po­wych pół­kach. Naj­bo­gat­szymi w kwas foliowy są zie­lone warzywa liścia­ste takie jak szpi­nak czy jar­muż. Jeśli nie jeste­śmy przy­zwy­cza­jeni do spo­ży­wa­nia liści w for­mie suro­wej, dobrym spo­so­bem jest prze­sma­że­nie szpi­naku na łyżce masła z ząb­kiem czosnku. Z jar­mużu, po uprzed­nim przy­pra­wie­niu, możemy upiec smaczne chru­piące chipsy w pie­kar­niku. Z kolei z obu tych warzyw, po doda­niu kilku owo­ców np. banana czy kiwi, możemy stwo­rzyć pyszne smo­othie, lub kok­tajl, gdy zde­cy­du­jemy się na doda­tek mleka. Boga­tym źró­dłem wita­miny C są owoce cytru­sowe oraz coraz bar­dziej doce­niane w naszym kraju kiszonki np. kapu­sta kiszona czy zysku­jąca popu­lar­ność kore­ań­ska fer­men­to­wana kapu­sta kim­chi. Cię­żarna nie może zapo­mnieć rów­nież o spo­ży­ciu dużej ilo­ści pły­nów, w szcze­gól­no­ści wody, naj­le­piej boga­tej w mine­rały. Przy­szła mama nie powinna rów­nież zapo­mi­nać, że ciąża to okres, w któ­rym nie powinna jeść za dwóch, ale dla dwojga. Zapo­trze­bo­wa­nie kalo­ryczne cię­żar­nej zwięk­sza się jedy­nie o 300k­cal / na dobę, więc powinna ona nie zwra­cać uwagi na ilość, ale na jakość pro­duk­tów, które spo­żywa.

Zapraszamy do sklepu www.swiatsupli.pl – dostaniesz w nim suplementy dedykowane dla kobiet w ciąży oraz wiele ciekawych pozycji dla osób aktywnych fizycznie.

0 0 votes
Daj ocenę