Atak Rosji na Ukrainę, a pilne zamówienia publiczne

Atak Rosji na Ukrainę, a pilne zamówienia publiczne

28 marca 2022 0 przez Głos Szczecina

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość używania różnego rodzaju trybów postępowań na przetargi budowlane i inne. W związku z niedawną informacją Urzędu Zamówień publicznych na temat możliwości stosowania rozwiązań niekonkurencyjnych, warto przypomnieć sobie jakie dokładnie prawa i obowiązki ciążą na zamawiających przy wyborze trybu postępowania.

Bip przetargi – komunikat UZP

Na początku marca 2022 roku Urząd Zamówień Publicznych wystosował ważne przypomnienie dla wszystkich zamawiających. Czytamy w nim, że „Ustawodawca dla wyjątkowych sytuacji związanych z koniecznością natychmiastowego wykonania zamówienia czy pilną potrzebą realizacją zadań przewidział możliwość zastosowania trybów niekonkurencyjnych (zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia). W takich sytuacjach ustawa zezwala na szybkie negocjacje odpowiednio z jednym lub kilkoma wykonawcami”. Całość ogłoszenia poprzedza wyjaśnienie, że tego typu uzasadnieniem może być zbrojny atak Rosji na Ukrainę, który spowodował wzmożony ruch na granicy polsko-ukraińskiej i konieczność podejmowania pilnych działań. W tym kontekście rodzi się pytanie jakie inne możliwości mają zamawiający oraz dlaczego tryby niekonkurencyjne mogą być dobrą alternatywą w sytuacjach nagłych.

Bip przetargi – zamówienia o wartości powyżej progu unijnego

Zamówienia o wartości przekraczającej progi unijne mogą być realizowane w kilku trybach. Dwa z nich: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony, stosujemy bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek. Użycie pozostałych wymaga szczegółowego uzasadnienia. Należą do nich:

 • negocjacje bez ogłoszenia,

 • negocjacje z ogłoszeniem,

 • zamówienie z wolnej ręki,

 • dialog konkurencyjny,

 • partnerstwo innowacyjne.

Szczegółowe informacje na temat procedur, wytycznych i praktyk dotyczących tych postępowań zawarto w dziale II rozdział 3 oddział 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przesłanki dla podmiotów wszczynających przetargi budowlane to:

 • obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań,

 • przekazanie publikacji do Urzędu Publikacji UE i Dziennika Urzędowego UE,

 • prowadzenie postępowania w formie elektronicznej,

 • ustanowienie wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia,

 • ustalenie terminu na złożenia podmiotowych środków dowodowych w wysokości minimum 10 dni od wezwania do ich złożenia,

 • przestrzeganie maksymalnych terminów związania ofertą.

Bip przetargi – zamówienia na przetargi budowlane o wartości poniżej progu unijnego

Inne wytyczne dotyczą zamówień poniżej progu unijnego. Te mogą być udzielane w następujących trybach:

 • podstawowy,

 • negocjacje bez ogłoszenia,

 • zamówienie z wolnej ręki,

 • partnerstwo innowacyjne.

Portal przetargi – rodzaje trybu podstawowego

W praktyce tryb podstawowy możemy podzielić na trzy różne modele postępowania:

 • bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP),

 • z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy PZP),

 • z negocjacjami (art. 275 pkt 3 ustawy PZP).

Pierwsza z procedur jest odpowiednikiem dotychczasowego przetargu nieograniczonego. W tym wypadku zamawiający sporządza Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wyznacza termin składania ofert minimum na poziomie 7 dni od ogłoszenia w BZP dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych. W trybie podstawowym z negocjacjami ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia dialogu między zamawiającym a wykonawcą. Do negocjacji zaprasza się minimum 3 wykonawców, a całe postępowanie dzieli się na następujące etapy:

 • składanie ofert,

 • zaproszenie do negocjacji,

 • negocjacje,

 • składanie ofert ostatecznych,

 • ocena i wybór najkorzystniejszej oferty.

Wreszcie ostatni z modeli przewiduje, że co do zasady wszystkie nadesłane oferty podlegają negocjacjom, chyba że zamawiający ograniczy liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując konkretne kryteria oceny ofert.

Portal przetargi – sytuacje nagłe

W ustawie Pzp przewidziano dwa zamówienia niekonkurencyjne: z wolnej ręki oraz negocjacje bez ogłoszenia. Ich stosowanie musi być każdorazowo dokładnie uzasadnione. Zamówienie z wolnej ręki używamy, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Z kolei postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia wykorzystujemy z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, niewynikającą z przyczyn leżących po jego stronie, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla trybu podstawowego. Atak Rosji na Ukrainę może zatem uzasadniać konieczność przeprowadzenia nagłych inwestycji, polegających miedzy innymi na:

 • organizacji szkolenia,

 • dostawie materiałów opatrunkowych,

 • świadczeniu usług tłumaczenia,

 • wykonaniu robót budowlanych,

 • dostawie artykułów spożywczych.

Portal przetargi – gdzie szukać

Wszystkie przetargi budowlane, zamówienia na usługi i dostawy, niezależnie od zastosowanego trybu, zamieszczane są na bazie www.oferent.com.pl. To komercyjna platforma, która ściąga ogłoszenia z tysięcy serwisów www, sortuje je w branżowych i geograficznych zestawieniach, przekazuje wykonawcom pełną dokumentację konkursową. Dzięki 20-dniowemu bezpłatnemu okresowi próbnemu, można zapoznać się z pełnią możliwości, jakie otwiera baza dla nowych użytkowników. To z pewnością jeden z najszybszych sposobów na uzyskanie nowego zlecenia dla firmy.

0 0 votes
Daj ocenę