Remont a prawo budowlane – czy potrzebujesz pozwolenia na wyburzenie ściany działowej?

Remont a prawo budowlane – czy potrzebujesz pozwolenia na wyburzenie ściany działowej?

13 sierpnia 2018 0 przez Głos Szczecina

Bardzo często układ pomieszczeń lokalu nie odpowiada potrzebom nabywcy. Jeśli planujesz jego gruntowny remont, upewnij się jak daleko sięgają uprawnienia organów nadzoru budowlanego i jakich formalności powinieneś dopełnić. W świetle przepisów prawa budowlanego, przeprowadzenie prac remontowych istniejących budynków i urządzeń budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjątek stanowią obiekty posiadające status zabytków, w odniesieniu do których na właścicielu spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Na gruncie prawa budowlanego remont jest definiowany jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym” (art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego). Należy pamiętać, że ustawowa definicja nie zawsze będzie pokrywać się z potocznym rozumieniem pojęcia „remontu”, które ma znacznie szerszy zakres. Malowanie ścian czy cyklinowanie oraz olejowanie podłogi stanowi jedynie jej bieżącą konserwację i nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę.

Czynności, które są powszechnie uznawane za remont, w znaczeniu prawnym mogą być uznawane także za przebudowę lub rozbudowę. Ma to bezpośrednie przełożenie na zakres obowiązków właściciela lokalu. Przebudowa jest definiowana jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, wyburzanie ściany działowej nie jest uznawane za przebudowę ani remont. Co do zasady jest kwalifikowane jako bieżąca konserwacja i nie wymaga dopełnienia żadnych formalności – zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Nie pełni ona bowiem funkcji konstrukcyjnej dla całego budynku. Powyższy pogląd podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 roku o sygn. akt II OSK 627/2012: „Roboty budowlane w ścianach działowych, które nie ingerują w konstrukcję obiektu nie można zakwalifikować jako przebudowy. Przy czym podkreślenia wymaga, że identyczne prace należy traktować odmiennie w zależności jakiej ściany dotyczą. Oczywistym jest, że roboty odnoszące się do ściany nośnej stanowią ingerencje w konstrukcję budynku i stanowią przebudowę. (…)”.

Kwestia wyburzenia ściany działowej może być uregulowana także wewnętrznymi uchwałami spółdzielni mieszkaniowej. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zapoznać się nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ale także jej wewnętrznymi regulacjami”. Remont niejednokrotnie spędza nam sen z powiek. Jak przebrnąć przez gąszcz przepisów? Warto rozważyć zasięgnięcie porady specjalistów, świadczących usługi zarówno w zakresie projektu aranżacji wnętrza, prac wykończeniowych, jak również analizy aspektów prawnych inwestycji. Kompleksowa obsługa agencji nie ogranicza się wyłącznie do wykonywania prac wykończeniowych.

Źródła:

  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), zw.: „Prawo budowlane”;

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 roku, sygn. akt II OSK 627/2012;

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2009 roku, sygn. akt II OSK 823/2008;

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2012 roku, sygn. akt II OSK 1852/2010;

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 roku, sygn. akt VII SA/Wa 74/07.

 

Artykuł opublikowany dzięki PerfectSpace.pl
Perfect Space zajmuje się aranżacją wnętrz mieszkań, biur i lokali usługowych na terenie Warszawy.