Dla kogo 500 zł na dziecko

Dla kogo 500 zł na dziecko

12 sierpnia 2018 0 przez Głos Szczecina

Ostatnie wybory parlamentarne i pierwsze miesiące kadencji nowego sejmu rozgrywały się w głównej mierze wokół programu zapomogowego dla rodzin. Twórcy ustawy mieli na uwadze postępujący spadek demograficzny w Polsce, zatrważającą ilość 900 tysięcy dzieci żyjących w ubóstwie oraz około 20-procentowy odsetek rodzin z trojgiem lub czworgiem dzieci, żyjących poniżej minimum egzystencji.

 

Ustawa przeszła cały proces legislacyjny, została zaakceptowana przez prezydenta i weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Program 500 plus wraz z kosztami jego obsługi został wprowadzony do budżetu państwa i jest warty w tym roku 21 miliardów złotych. Realizacja obsługi zapomogi została wyznaczona na szczeblu miast, gmin, powiatów i województw, a każde organy samorządowe będą miały obowiązek składania raportów ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Szacuje się że zapomoga w wysokości 500 zł na każde dziecko poprawi warunki egzystencji rodzin i przyczyni się tym samym do wzrostu gospodarczego, podniesie konkurencyjność gospodarki i będzie stymulować rozwój regionalny w najbiedniejszych jednostkach samorządowych.

Dla kogo 500 zł na dziecko

Przystąpienie do programu Rodzina plus przysługuje każdej rodzinie zamieszkującej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od stanu cywilnego rodziców. Po rozwodzie rodziców, uposażenie dla dzieci otrzyma ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad nimi. Rodziny posiadających dwoje lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia nie muszą spełniać warunków dochodowych. Dochód rodziny, która posiada tylko jedno dziecko nie może przekraczać wysokości 800 zł na członka rodziny lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawnemu dziecku przysługuje prawo uczestniczenia w programie do momentu ukończenia 25 roku życia. Osoby, które ukończyły 25. rok życia i posiadają orzeczenie o wysokim stopniu inwalidztwa, połączone ze świadczeniami pielęgnacyjnymi lub specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, dalej będą mogły korzystać ze świadczeń. Wprowadzony program będzie dotyczył również dzieci przysposobionych oraz znajdujących się pod prawną opieką jeżeli nie ukończyły 18 lat. W związkach nieformalnych, posiadający dzieci z poprzednich związków, a posiadające minimum jedno wspólne dziecko, procedura jest identyczna, pierwsze dziecko otrzyma świadczenie wychowawcze w przypadku spełnienia warunków dochodowych, a każde następne będzie otrzymywać świadczenia bez względu na stan materialny rodziców. Świadczenie nie będzie przysługiwało dzieciom, które są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinie zastępczej, zawarły związek małżeński, posiadają własne dzieci z prawem do korzystania z programu 500+ lub otrzymują świadczenia z zagranicy.

Kto wypłaci 500 zł na dziecko

Świadczenia programu 500 zł na dziecko będą realizowane na szczeblach urzędu gminy lub miast, w ośrodkach pomocy społecznej lub specjalnych centrach realizacji świadczeń socjalnych. Na szczeblu wojewódzkim będą realizowane świadczenia, które wymagają zastosowania unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Każdego kolejnego roku beneficjenci muszą złożyć nowy wniosek, przez Internet lub w urzędzie gminy, o włączenie do programu Rodzina 500+. Wniosek musi zawierać dane obojga rodziców lub faktycznego opiekuna oraz dane dzieci wraz z zaświadczeniami o dochodach, jeżeli sytuacja tego wymaga. Wypłacane świadczenie będzie przelewane na konto lub wysyłane przekazem pocztowym. Wniosek można złożyć w każdym dogodnym momencie, a świadczenia zostaną wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W 2016 roku wnioski złożone trzy miesiące po rozpoczęciu programu dają możliwość otrzymania wyrównania kwoty świadczeń. Pierwszy okres realizacji programu 500 na dziecko będzie trwał od kwietnia do 30 września następnego roku. Pozwoliło to rodzinom uniknąć konieczności składania dwóch wniosków w tym roku. Każdy następny czas wypłacania świadczeń trwać od 1 października do 30 września.

Więcej informacji na stronie: http://program500plus.net.pl/