Co trzeba wiedzieć o poszczególnych rodzajach umowy o pracę

Co trzeba wiedzieć o poszczególnych rodzajach umowy o pracę

13 sierpnia 2018 0 przez Głos Szczecina

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że trzeba pójść do pracy. Już na samym początku, niezależnie od miejsca pracy, pojawiają się schody, trzeba podpisać umowę o pracę. Jest tyle różnych rodzajów umów, że trudno się we wszystkim połapać.

 

Czym jest umowa o pracę?

Jako umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, które zmierza do wywołania określonych skutków prawnych. Jeśli chodzi o umowę pracę oświadczenie woli wyrażają pracodawca i pracownik. Pracodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy przez pracownika, natomiast pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy określonego rodzaju.

Co powinna zwierać umowa o pracę?

Umowa powinna być zawarta w pisemnej formie, jednak jej brak nie świadczy o jej nieważności. Mimo to pracodawca zobowiązany jest o pisemne potwierdzenie warunków umowy, najpóźniej w dniu podjęcia pracy przez pracownika. Jak każdą umowę, także tą o pracę obowiązuje swobodne jej kształtowanie, jednak są pewne elementy, które taka umowa musi zawierać. Są to:

  • oznaczenie stron,
  • rodzaj umowy,
  • datę jej zawarcia,
  • rodzaj pracy,
  • miejsce, w którym będzie wykonywana praca,
  • termin rozpoczęcia pracy przez pracownika (w przypadku umowy na czas określony, przyjmuje się, że jest to dzień podpisania umowy),
  • wymiar czasu pracy.

Dodatkowo warto pamiętać o kilku zasadach przy formułowaniu umowy o pracy:

umowa nie może zawierać postanowień, które są niekorzystne w stosunku do tych określonych w kodeksie pracy

umowa o pracę powinna także zawierać uprawnienia, których nie znajdziemy w umowie zleceniu, czy o dzieło takie jak urlop, czy zasady wynagrodzenia za czas choroby.

Wyróżniamy dwa główne rodzaje umów o pracę:

  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na czas określony.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony charakteryzuje się głównie brakiem określonego czasu trwania stosunku pracy. W przypadku obowiązywania takiej umowy to pracodawca ponosi ryzyko związane ze szkodami, które wyrządzi pracownik podmiotom zewnętrznym. Pracownik jest podporządkowany pracodawcy, mimo to jest to najkorzystniejszy rodzaj umowy dla pracowniku, dlatego dla pracodawcy oznacza to największe obciążenia.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony charakteryzuje się tym, iż zawierana jest na określony okres czasu. W czasie trwania umowy pracownik jest podporządkowany pracodawcy. Podobnie jak w przypadku umowy na czas nieokreślony to pracodawca ponosi ewentualne koszty szkód wyrządzonych przez pracownika. Umowa rozwiązana może być jedynie w przypadku gdy zawarta jest na czas dłuższy niż 6 miesięcy i w umowie przewidziano taką możliwość. Gdy pracodawca zawarł z pracownikiem dwie kolejne umowy na czas określony, to trzecia traktowana jest jako na czas nieokreślony, jeśli przerwa między drugą i trzecią nie przekracza miesiąca.

Wystarczy nieco wiedzy na temat najpopularniejszych umów o pracę i podpisywanie każdej kolejnej jest o wiele łatwiejsze. Dzięki temu możemy spać spokojnie. W końcu nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Przy współpracy z https://szymalazaremba.pl/.