Zgarnij pieniądze od Prezydenta!

Zgarnij pieniądze od Prezydenta!

8 października 2014 0 przez Karol

Studenci oraz doktoranci tylko przez okres jeszcze dwóch dni będą mogli składać wnioski o przyznanie im stypendium Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski o stypendium można składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pokój 407, plac Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), do dnia 10 października 2014 roku, do godziny 15:00

Jaki student może zostać stypendystą Prezydenta Miasta Szczecin?

 • Jest mieszkańcem Szczecina
 • W momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat
 • Ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce
 • Zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwsze dwa semestry studiów
 • Nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów
 • Nie powtarzał semestru
 • Za ostatnie dwa semestry uzyskał średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 i została ona potwierdzona przez dziekana. Dotyczy to tylko studentów studiów I stopnia, bądź jednolitych magisterskich i studentów trzeciego oraz dalszego semestru studiów II stopnia.
 • Student II stopnia ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym, bądź lepszym.
 • Ma zamiar pracować, bądź kontynuować naukę na terenie Szczecina, bądź gminy, albo powiatu, który jest członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez okres co najmniej 3 lat, w okresie 5 lat po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich, studiów II stopnia oraz studiów I stopnia, jeżeli to na tym etapie stypendysta zakończy edukację i liczy się to od pierwszego dnia miesiąca, który będzie następował po obronie pracy dyplomowej.
 • Został przez niego dostarczony wniosek, który został wypełniony w sposób prawidłowy i uzupełniony o niezbędne załączniki w sposób, który jest określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów, w odpowiednim terminie.

Jaki doktorant może zostać stypendystą Prezydenta Miasta Szczecin?

 • Jest mieszkańcem Szczecina
 • W momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat
 • Ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce
 • Ma otwarty przewód doktorski oraz ma wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej
 • Ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym
 • Prowadzi badania oraz przygotowuje rozprawę doktorską w preferowanej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki
 • Zobowiązuje się do prowadzenia pracy, albo dalszej nauki na terenie Szczecina, gminy, albo powiatu, który wchodzi w skład Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy doktorskiej
 • Posiada na swoim koncie osiągnięcia naukowe
 • Został przez niego dostarczony prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w Regulaminie Przyznawania i Realizacji Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Szczecin Dla Studentów i Doktorantów, w odpowiednim terminie.

Na ile przyznawane jest stypendium?

Stypendium będzie przyznane na okres 12, albo 6 miesięcy studentom oraz doktorantom, którzy spełnią wszystkie warunki znajdujące się w Regulaminie.

Wysokość stypendium dla doktoranta wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie.

Wysokość stypendium dla studenta przyznawana jest w wysokości:

 • 1 000,00 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 12 miesięcy
 • 1 200,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca
 • 1 400,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca

Najdłuższy okres wypłaty w postaci stypendium naukowego Prezydenta miasta Szczecin dla jednego stypendysty nie może wynosić więcej niżej 36 miesięcy.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat warunków, które muszą zostać spełnione przez kandydatów chcących ubiegać się o stypendium oraz wzory wszystkich potrzebnych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu miasta Szczecin. 

Program stypendialny od Prezydenta Miasta Szczecin

Program stypendialny funkcjonuje od października 2010 roku. Na dzień dzisiejszy stypendia otrzymało łącznie 75 studentów oraz 79 doktorantów, którzy reprezentują preferowane dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki oraz kierunki kształcenia. Program ten jest przygotowany z myślą o najzdolniejszych studentach i doktorantach. Jest to jeden z instrumentów realizacji Polityki mającej na celu wspieranie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Zadaniem programu stypendialnego jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i środowiska szczecińskiego naukowych kadr, ma to również zapobiegać odpływowi z tego regionu młodych, uzdolnionych absolwentów wyższych szkół oraz naukowców.