Miasto sprzedaje budynki za bezcen?

Miasto sprzedaje budynki za bezcen?

19 grudnia 2014 0 przez Karol

Budynki, które należały do dawnego Zespołu Szkół Technicznych i Morskich aktualnie są w rękach Akademii Morskiej. Gmina miasto Szczecin z dniem wczorajszym zawarła akt notarialny z uczelnią wyższą, który to dotyczył sprzedaży nieruchomości znajdującej się przy ulicy Willowej 2. Cena budynków, które Akademia Morska nabyła wynosiła jedynie jeden procent ich prawdziwej wartości, a stało się to z tego względu, że miasto chce, aby budynki zostały przeznaczone na rozwój działalności naukowo-badawczej.

Akt notarialny został podpisany przez Mariusza Kądziła, zastępce Prezydenta Szczecina i Stanisława Gucma, pełniącego funkcję rektora w Akademii Morskiej.

Nieruchomość gruntowa, znajdująca się przy ulicy Willowej 2, mając łączną powierzchnię 22 945 metrów kwadratowych, na wniosek uczelni została przygotowana do sprzedaży. W okół nieruchomości znajdują się również takie budynki jak:

  • dydaktyczny
  • dydaktyczno-warsztatowy
  • hala sportowa
  • trafostacja
  • krajalnia
  • rozdzielnia
  • kuźnia
  • wiata
  • portiernia

Aż do sierpnia 2012 roku nieruchomość była w rękach Zespołu Szkół Technicznych i Morskich.

Akademia Morska nabyła nieruchomość po to, aby móc przeznaczyć ją na cele statutowe uczelni. Przede wszystkim zrobiła to z tegoż, że powodu, iż reaguje ona na rynkowe zapotrzebowania edukacyjne, dlatego też uczelnia musi przygotować i realizować nowe kierunki oraz specjalizację, chociażby diagnostykę remontowanie maszyn i urządzeń okrętowych, diagnostykę i remontowanie siłowni wiatrowych, mechatronikę systemów energetycznych, informatykę morską, ratownictwo, geoinformatykę, morskie systemy informatyczne i górnictwo morskie. Dzięki dokonaniu zakupu nieruchomości, która wcześniej należała do Zespołu Szkół Technicznych i Morskich, Akademia będzie mogła rozwijać działalność naukowo-badawczą na swojej uczelni, a najbardziej istotne jest to dla Wydziału Mechanicznego.

W wyniku wniosku Akademii Morskiej, który wyszedł w sierpniu 2013 roku została zwarta umowa pomiędzy Akademią Morską, a Gminą Miasto Szczecin dotyczące użyczenia z terminem do dnia zbycia przedmiotu użyczenia, zaś okres umowy miał trwać nie dłużej niż 3 lata. Akademia Morska decydując się na wzięcie nieruchomości w użyczenie zobowiązała się do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem przed ewentualnymi zniszczeniami obiektu oraz zobligowała się do przeprowadzania prac remontowo-modernizacyjnych tego obiektu, dzięki czemu możliwa by stała się wizja utworzenia nowoczesnej bazy, która służyłaby zajęciom dydaktyczno-naukowym.

Wycena całej nieruchomości jest podparta o operat szacunkowy, który został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi ona 11 986 095, 00 złotych, Rada Miasta Szczecin z dniem 28 kwietnia 2014 roku podjęła uchwalę, w której to zdecydowała się na wyrażenie zgody, aby nieruchomość została sprzedana wraz z bonifikatą, która wynosi 99% w odniesieniu do ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego ceny. Tak niska cena ma wynikać z tego, że nieruchomość ma być przeznaczona na działalność naukową, oświatową, wychowawczą, badawczo-rozwojową oraz na cele, które nie są związane z pomnażaniem kapitału finansowego.

Dzięki tak wysokiej bonifikacie cena nieruchomości, za którą zakupiła ją Akademia Morska wynosiła tylko i wyłącznie 119 860,95 złotych. Nie jest to pierwszy raz kiedy to Gmina Miasto Szczecin wspiera Akademię Morską i sprzedaje jej nieruchomości w celach dydaktycznych, przy obniżonej cenie.

W poprzednim roku Akademia zakupiła od miasta, aż trzy nieruchomości gruntowe, które znajdują się przy ulicy Dębogórskiej w tymże celu, aby utworzyć tam nowoczesny ośrodek szkoleniowy. Ośrodek w przyszłości ma pełnić funkcję placówki edukacji morskiej i nauczania ustawicznego dla służb ratunkowych, ratowniczych, bezpieczeństwa, nadzoru morskiego, zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa morskiego.