Adwokat Szczecin – czym się zajmuje Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Adwokat Szczecin – czym się zajmuje Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

2 lutego 2022 0 przez Głos Szczecina

Każdego dnia na świecie dochodzi do sytuacji wymagających ich rozstrzygnięcia na gruncie prawnym. Mogą one dotyczyć zarówno spraw cywilnych, czyli związanych z majątkiem (prawo własności, spadek, odszkodowanie), jak i rodzinnych (rozwód, alimenty, podział majątku czy separacja). W takiej sytuacji możemy samodzielnie dochodzić swoich racji lub skorzystać z pomocy odpowiedniego doradcy, który może stanąć w obronie interesów klienta oraz egzekwować należne mu dobra materialne.

Adwokat – kim jest?

Człowiek, który ukończył studia na kierunku prawniczym, otrzymał tytuł magistra oraz może poszczycić się wiedzą na temat przepisów prawa to jedynie prawnik. Jest to osoba, która poznała formalne brzmienie kodeksów, ale nie potrafi ich jeszcze zastosować w praktyce. Na tym etapie absolwent prawa nie może reprezentować stron przed sądem. Może natomiast świadczyć usługi doradcze.

Ciekawostką jest, że prawnika nie obowiązują te same zasady, co adwokata czy radcę prawnego. Przykładowo, prawnik może wyjawić informacje o kliencie organom państwa, bowiem nie obowiązuje go obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Adwokat to też prawnik, ale z dodatkowo zdanym egzaminem adwokackim. Oznacza to, że człowiek ten pogłębił swoją wiedzę, zdał egzamin wstępny oraz odbył trzyletnią aplikację składającą się z wielu egzaminów wewnętrznych oraz praktyk zawodowych, a także egzaminu zawodowego trwającego kilka dni. Wskutek tego prawnik nabywa praktyczne umiejętności zawodowe oraz możliwość reprezentowania stron przed sądem.

Czasami na sali rozpraw można spotkać się ze słowem „mecenas„. Jest to grzecznościowy zwrot, którego można użyć w czasie zwracania się do adwokata.

Adwokat Szczecin - czym się zajmuje Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Adwokat w Szczecinie – zakres pomocy kancelarii adwokackiej

Kancelaria adwokacka ze Szczecina specjalizuje się w sprawach z zakresu:

  • Prawa Karnego (obrona człowieka oskarżonego o wykroczenie lub przestępstwo, reprezentowanie w postępowaniu karnym osoby pokrzywdzonej, sporządzenie aktu oskarżającego w imieniu klienta, przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prowadzenie sprawy o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przerwanie odbywania kary pozbawienia wolności).
  • Prawa Cywilnego (prowadzenie sprawy o zapłatę należności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, ochronę dóbr osobistych, wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, a także uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym).
  • Prawa Rodzinnego (separacja, alimenty, rozdzielność majątkowa, rozwód, podział majątku, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa itd.)
  • Prawa Spadkowego (dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe, podział spadku, stwierdzenie nabycia spadku czy walka o zachowek).
  • Odszkodowania (za wypadki drogowe z Policy OC sprawcy, za wyrządzoną szkodę na mieniu czyli np. za zniszczenie bądź uszkodzenie rzeczy, za szkody wynikające z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania umownego, za szkodę wyrządzoną wskutek zalania lokalu, za szkodę wyrządzoną na osobie (w takiej sytuacji w sprawie pojawiają się koszty leczenia oraz opieki czy zasądzenie renty w przypadku całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy). Ponadto, odszkodowanie za szkodę wyrządzoną wskutek błędu lekarskiego, za szkodę wyrządzoną na skutek wypadku komunikacyjnego oraz związane z nim: zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego czy kosztów holowania pojazdu. Do tej grupy należą też odszkodowania za szkody wyrządzone wskutek śmierci osoby poszkodowanej, za szkody wyrządzone wskutek zmarnowanego urlopu, za szkody wyrządzone na skutek bezumownego korzystania z nieruchomości lub ruchomości oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia dobra osobistego czy za doznaną krzywdę w wyniku śmierci osoby bliskiej).

Oprócz tego adwokaci specjalizują się również w sporządzaniu dokumentów typu: wniosek, pozew, zażalenie, apelacja, kasacja, odwołanie, zgłoszenie szkody do TU czy skarga kasacyjna.

Adwokat w Szczecinie – jak przygotować się do wizyty

Przed wizytą u adwokata warto zastanowić się co mu powiedzieć, można też wcześniej przygotować pytania, które chcesz mu zadać i przygotować wszelkie dokumenty oraz dowody, które mogą być przydatne w przygotowaniu do sprawy. Ponadto w czasie spotkania warto być szczerym i niczego nie ukrywać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kancelarii adwokackiej, możesz sprawdzić stronę adwokat ze Szczecina, która jest dostępna pod adresem www.adwokatszczecin.info. Znajduje się tam pełen zakres pomocy oferowanej przez adwokat oraz dane kontaktowe.

0 0 votes
Daj ocenę